thietbisukienpro.com

Tận Tâm – Trách Nhiệm – Chuyên Nghệp


 • Hệ thống âm thanh phục vụ 20-100 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 2 Loa Full MT Audio Italy công suất 800w-1000w
 • 2 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 20-100 khách hát Karaoke chuyên nghiệp,chất lượng
 • 2 Loa Full MT Audio Italy công suất 800w-1000w
 • Đầu Karaoke VietKtv đã update bài mới
 • Máy chiếu – Màn chiếu 100inch – 120inch
 • 2 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 50-150 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 4 Loa Full MT Audio Italy công suất 800w-1000w
 • 4 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 50-150 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 2 Loa Full MT Audio Italy công suất 800w-1000w
 • 2 Loa Sub Bass Đơn MT Audio Italy công suất 1000w-1200w
 • 4 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 50-200 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 2 Loa Full MT Audio Italy công suất 800w-1000w
 • 2 Loa Sub Bass Đơn MT Audio Italy công suất 1000w-1200w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 800w-1000w
 • 4 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 200-400 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 4 Loa Full MT Audio công suất 800w-1000w
 • 2 Loa Sub Bass MT Audio công suất 1000w-1200w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 800w-1000w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ

 • Hệ thống âm thanh phục vụ 300-500 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 4 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 2 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 400-600 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 6 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 2 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 500-700 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 8 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 2 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 500-700 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 8 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 4 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 900-1500 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 10 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 4 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 1500-2000 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 12 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 4 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 4 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ