• Gặp gỡ và tư vấn với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sự kiện.
  • Xác định danh sách thiết bị cần thiết dựa trên loại sự kiện, số lượng khách mời, và các yếu tố khác.
  • Dựa trên nhu cầu của khách hàng, đề xuất một gói thiết bị phù hợp.
  • Lập báo giá chi tiết về các thiết bị được yêu cầu cùng với các dịch vụ đi kèm và chi phí.
  • Thương thảo điều khoản và điều kiện của hợp đồng thuê thiết bị.
  • Đảm bảo rằng cả hai bên đã hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trước khi ký kết hợp đồng.
  • Xác định thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện.
  • Setup và vận hành tất cả các thiết bị diễn ra chương trình.
  • Lập hóa đơn dựa trên các dịch vụ và thiết bị đã cung cấp.
  • Đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng hạn và theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

— Hình ảnh thiết bị của chúng tôi —